เว็บไซต์บทความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่ครอบคลุมทุกด้านในการทำงาน
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
Home » การจัดการอุบัติเหตุในโรงงาน ควรทำอย่างไร

การจัดการอุบัติเหตุในโรงงาน ควรทำอย่างไร

by Vanessa Bennett
17 views
การจัดการอุบัติเหตุในโรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากการใช้เครื่องจักรหนัก การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย หรือการขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสม การจัดการอุบัติเหตุในโรงงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

สาเหตุของอุบัติเหตุในโรงงาน

1. ความประมาทของพนักงาน

 • ไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย
 • ทำงานโดยไม่ใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
 • ทำงานในสภาพที่เหนื่อยล้าหรือไม่พร้อม

2. สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

 • พื้นที่ทำงานที่มีการจัดการไม่ดี เช่น การจัดเก็บวัสดุอย่างไม่เป็นระเบียบ
 • ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พื้นที่ที่มีการใช้สารเคมี หรือการทำงานในที่สูง

3. การขาดการฝึกอบรม

 • พนักงานที่ไม่มีความรู้หรือทักษะที่เพียงพอในการทำงานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ
 • ไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยอย่างเพียงพอ

4. อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือชำรุด

 • ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
 • ใช้เครื่องจักรที่เก่าหรือชำรุด
 • ใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องกับงาน

แนวทางการจัดการอุบัติเหตุในโรงงาน

จัดการฝึกอบรมพนักงาน

1. ฝึกอบรม และให้ความรู้พนักงาน

การฝึกอบรมพนักงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ การจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเป็นประจำและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

1.1 ฝึกอบรมพนักงานใหม่: ทุกครั้งที่มีการรับพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน ควรจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเบื้องต้น รวมถึงการสอนการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี

1.2 ฝึกอบรมประจำปี: จัดฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อทบทวนความรู้และอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย

1.3 ฝึกอบรมเฉพาะทาง: สำหรับพนักงานที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การทำงานกับสารเคมี การทำงานในที่สูง รถยก ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงจะมีกฎหมายบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมก่อนทำงาน

2. การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์

การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือชำรุด

2.1 ตรวจสอบประจำวัน: ควรมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

2.2 บำรุงรักษาตามระยะเวลา: จัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการชำรุดหรือเสียหาย

2.3 การใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน: ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และได้รับการรับรองความปลอดภัย

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน

3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ

3.1 การจัดการพื้นที่ทำงาน: ควรจัดให้พื้นที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย เช่น การจัดเก็บวัสดุอย่างเป็นระเบียบ การทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน (ตามหลัก 5ส)

3.2 การปรับปรุงระบบระบายอากาศ: ในกรณีที่มีการใช้สารเคมีหรือการทำงานที่เกิดฝุ่น ควรจัดให้มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม

3.3 การจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ: พื้นที่ทำงานควรมีแสงสว่างที่เพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการมองเห็นไม่ชัดเจน

4. การจัดการและป้องกันความเสี่ยง

การจัดการและป้องกันความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

4.1 การประเมินความเสี่ยง: ควรมีการประเมินความเสี่ยงในการทำงานและกำหนดมาตรการป้องกันตามความเหมาะสม

4.2 การจัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุ: จัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด

4.3 การตรวจสอบและติดตามผล: ควรมีการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและปรับปรุงตามความเหมาะสม

5. การใช้เทคโนโลยีในการป้องกันอุบัติเหตุ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การอำนวยความสะดวกให้กับเราในด้านต่าง จนสามารถช่วยให้เราจัดการความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุได้

5.1 ใช้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจจับ: การติดตั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจจับในพื้นที่เสี่ยงเพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อมีความเสี่ยง

5.2 ใช้ระบบความปลอดภัยอัตโนมัติ: การใช้ระบบความปลอดภัยอัตโนมัติ เช่น ระบบปิดการทำงานของเครื่องจักร เมื่อเกิดความผิดปกติ

5.3 ใช้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย: การใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการความปลอดภัยในการติดตาม และจัดการความเสี่ยง

เมื่อเกิดอุบัติเหตุใครเป็นผู้รับผิดชอบ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุใครเป็นผู้รับผิดชอบ

เมื่อลูกจ้างหรือพนักงานเกิดอุบัติเหตุขึ้นในระหว่างการทำงาน ผู้รับผิดชอบคือ จป ทุกระดับ

 • จป หัวหน้างาน ที่ต้องเข้าไปดูสถานการณ์เมื่อมีผู้แจ้งเกิดอุบัติเหตุในทันที ตรวจสอบและประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการต่อไป รวมถึงรายงานบันทึกอุบัติต่อผู้บริหาร
 • จป บริหาร วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับรายงานอุบัติเหตุ นำไปประเมินนโยบายในการทำงานขององค์กร
 • จป เทคนิค ตรวจสอบความปลอดภัย ประเมินความเสี่ย ทำสถิติอุบัติเหตุรายงานนายจ้าง
 • จป วิชาชีพ ต้องเข้าไปดูสถานการณ์เมื่อมีผู้แจ้งเกิดอุบัติเหตุในทันที จัดทำใบส่งตัวกองทุนเงินทดแทนเมื่อลูกจ้างต้องส่งโรงพยาบาล ตรวจสอบและประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการต่อไป รวมถึงรายงานบันทึกอุบัติต่อผู้บริหาร

โดยตำแหน่ง จป แต่ละระดับจะเข้ามาทำงานตำแหน่งนี้ได้ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรตำแหน่งนั้นๆ ก่อน ยกเว้น จป วิชาชีพ ต้องเป็นผู้จบการศึกษาเฉพาะด้านเข้ามาทำงาน หากสนใจคอร์สอบรมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : บริการอบรม จป 

กรณีศึกษาของการจัดการอุบัติเหตุในโรงงาน

กรณีศึกษาของการจัดการอุบัติเหตุในโรงงาน

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการอุบัติเหตุในโรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากช่วยให้เราเห็นภาพรวมของกระบวนการและมาตรการที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ ดังนี้

1. กรณีศึกษาที่ 1: โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 • ปัญหา: เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากการใช้งานเครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัย
 • มาตรการแก้ไข: การจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรอย่างถูกต้องและปลอดภัย, การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ, การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

2. กรณีศึกษาที่ 2: โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

 • ปัญหา: การเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการลื่นล้มในพื้นที่การทำงาน
 • มาตรการแก้ไข: การจัดการให้พื้นที่ทำงานแห้งและปลอดภัย, การใช้วัสดุที่ไม่ลื่นในพื้นที่การทำงาน, การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในพื้นที่การทำงาน

บทสรุป

การจัดการอุบัติเหตุในโรงงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร การดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่ได้กล่าวมาแล้ว จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังให้กับพนักงานทุกคน ความปลอดภัยไม่ควรเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือพนักงานฝ่ายความปลอดภัยเท่านั้น แต่ควรเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

logo Skbfinancia

เกี่ยวกับเรา

แหล่งข้อมูลดีๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ทุกบทความถูกจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีเนื้อหาที่สเข้าใจง่าย

เรื่องล่าสุด

©2024 – All Right Reserved. Designed by  skbfinancialservices